Anmälan nyhetsbrev

Om Akademien

“Schackakademien har till ändamål att främja schackspelet i Sverige. Akademiens verksamhet skall vara inriktad på att tillföra schackspelet ekonomiska resurser, helst i större poster. Akademien skall särskilt understödja svenska satsningar på internationell elitnivå och ungdomars schackspelande.”

ur Schackakademiens stadgar

LEDAMÖTER

Anders Wengholm

Svensk juniormästare 1974

Bo Aurehl

Dirigent, konferencier, producent

Christer Fuglesang

Schackälskande rymdman

Christer Sturmark

Författare, förläggare, samhällsdebattör

Erik Penser

Vice preses, finansman, bankägare och lantbrukare.

Ingemar Falk

Redaktör

Jeanett Paludan

Jockum Wahlberg

Joel Eklund

Elitseriespelande tandborstdirektör och schacksponsor

Johan Sigeman

Advokat i Malmö med inriktning på affärsjuridik.

Johanna Valentin

Grundare av Utsiktstornet, tävlade i JuniorVM 1997

Kåre Gilstring

Affärsängel, f.d IT- entreprenör

Lennart Johansson

Marcus Storch

vice preses

Martin Gren

Mats Wikström

Hobbyschackspelande generaldirektör

Mikael Kadri

Nordea Asset Management.

Peter Hlawatsch

Peter Holmgren

Akademiens sekreterare, schackhistoriker

Robert Unt

Entreprenör, författare.

Sören Mellstig

vice preses

Stefan Andersson

Entreprenör!

Sven-Olof Andersson

Skattmästare

Tony Aperia

Sponsoransvarig. Grundare av Nordic Brand Academy (NBA)

Axel Smith

Daniel Semcesen

Professionell schackspelare och tränare. Svensk mästare 2014

Emanuel Berg

Professionell schackspelare och schacktränare.

Erik Blomqvist

Professionell schackspelare.

Evgenij Agrest

4 ggr Svensk Mästare, 3 ggr Nordisk Mästare

Ferdinand Hellers

Hans Tikkanen

3-faldig svensk mästare och psykologistudent

Harry Schüssler

Stormästare numera jurist

Lars Karlsson

Stormästare, Schackälskare med spalt i Aftonbladet.

Nils Grandelius

Schackproffs som satsar seriöst mot världseliten

Pia Cramling

Passionerad Schackpelare, Dubbel Europamästarinna

Ralf Åkesson

Aktiv stormästare.

Slavko Cicak

Stellan Brynell

Tränare, Spelare, Förbundskapten och ordförande i Limhamn

Thomas Ernst

Matematiker, författare

Tiger Hillarp Persson

Professionell schackspelare och tränare

Tom Wedberg

Nordea Asset Management.

Ulf Andersson

Håkan Jalling

Ordförande i
Sveriges Schackförbund
sedan 2020.

HISTORIEN OM SCHACKAKADEMIEN

1986

Schackakdemien bildas efter en snilleblixt av Schackförbundets dåvarande ordförande Christer Wänéus (1936–2017). Han vänder sig till ett antal kändisar med det uttalade syftet att skapa bättre resurser för elitschacket. Alla ställer upp. Harry Schein leder det konstitutionerande mötet på Investeringsbanken. Stockhoms Landshövding Lennart Sandgren väljs till akademiens första Preses.

1988-90

Haningetrurneringarna var det första konkreta resultatet av Akademiens arbete.

1992

Akademiens starke man Harry Schein väljs till Preses.

1996

Erik Penser tar över efter Schein.En satsning på propagandatävlingen Tusenmannaschacket inleds.

2001

Roland Nilsson övertar klubban från Penser. Satsning på att få in sponsorer och mecenater.

2008

Sören Mellstig, tidigare vd för Gambro, tillträder som Preses. Fokus på målvisioner och samarbeten.

2012

Jan Ståhlberg, EQT, efterträder Mellstig som preses. En nysatsning på att få in medel från stiftelser och fonder startas

SCHACKAKADEMIENS STADGAR

§ 1 Ändamål

Schackakademien har till ändamål att främja schackspelet i Sverige.

Akademiens verksamhet ska vara inriktad på att tillföra schackspelet ekonomiska resurser, helst i större poster.

Akademien ska särskilt understödja svenska satsningar på internationell elitnivå och ungdomars schackspelande.

§ 2 Ledamöter

Personer som vill stödja Akademiens verksamhet kan antas som ledamot och ska som medlem erlägga av Akademiens årsmöte fastställd årsavgift. Akademien får inte vägra någon inträde som ledamot om inte detta med hänsyn till Akademiens ändamål eller verksamhet är motiverat av särskilda skäl.

Akademien ska särskilt verka för att Sveriges internationella stormästare i närschack blir ledamöter.

§ 3 Presidium m.m.

Schackakademien utser inom sig ett presidium bestående av preses, en eller två vice preses och sekreterare samt inom eller utom Akademien skattmästare, biträdande sekreterare och övriga funktionärer som Akademien finner erforderliga. Valen sker för ett år i sänder vid Akademiens årssammanträde.

§ 4 Kommittéer

Akademien äger utse en bidragskommitté och i övrigt den eller de kommittéer som den finner lämpligt. Bidragskommittén utses av årsmötet medan eventuella övriga kommittéer och dessas sammansättning beslutas av preses.

§ 5 Årssammanträde

Schackakademien håller årssammanträde senast i juni samt därutöver extra sammanträde när preses så beslutar eller när minst fem ledamöter så begär. Kallelse till envar ledamot ombesörjs av sekreteraren minst tre veckor i förväg.

Vid sammanträde är preses ordförande och sekreteraren protokollförare. Envar ledamot har en röst. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid sluten omröstning, då lotten avgör.

Vid årssammanträde ska följande ärenden förekomma:

  1. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera sammanträdets protokoll.
  2. Fråga om sammanträdets behöriga utlysande.
  3. Fastställande av årsberättelse med resultat- och balansräkningar.
  4. Utseende av ledamöter, enligt § 2.
  5. Val av preses, vice preses, sekreterare och övriga funktionärer, enligt § 3.
  6. Val av revisor och suppleant, alternativt revisionsbyrå, enligt § 7.
  7. Val av ledamöter i bidragskommittén och eventuellt ytterligare kommittéer, enligt § 4.
  8. Fastställande av eventuell årsavgift, enligt § 6.
  9. Fastställande av budget för bidragskommittén och eventuellt ytterligare kommittéer.
  10. Övriga ärenden.

Ledamot som önskar uppta ett ärende till behandling vid årssammanträde eller extra sammanträde ska framlägga sitt förslag till styrelsen senast tre veckor före sammanträdet.

§ 6 Årsavgift

Schackakademien äger – om den så finner lämpligt – besluta om årsavgift för ett år i sänder.

§ 7 Revision

Schackakademiens verksamhet och räkenskaper ska granskas av en auktoriserad revisor. Över granskningen upprättar revisorn en berättelse.

§ 8 Säte, Verksamhetsår, Firmateckning

Schackakademien är en ideell förening som har sitt säte i Stockholm.

Akademiens verksamhetsår omfattar kalenderåret.

Akademiens firma tecknas av preses eller vice preses var för sig eller av den som preses utser därtill för visst ändamål.

§ 9 Stadgeändring, Upplösning

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av Schackakademien fattas av Akademien. För sådant beslut erfordras dels att fråga angetts i kallelsen till sammanträdet, dels att minst två tredjedelar av närvarande ledamöter deltar i beslutet.

Upplöses Akademien ska beslut i enahanda ordning fattas om disposition av de behållna tillgångarna i linje med ändamålet för Schackakademien.

– – – – –

Dessa stadgar har antagits vid ordinarie årssammanträde den 21 april 1994.

Reviderade vid ordinarie årssammanträde den 13 mars 2010 (§§ 2 och 4).

Ny utgåva enligt ovan med viss språklig anpassning samt ändring av § 5, senaste månad för årssammanträde, antagen vid ordinarie årssammanträde den 31 maj 2013.

Anders Wengholm
Svensk juniormästare 1974. Har sedan några år tillbaka tagit upp tävlingsspeladet igen efter några decenniers frånvaro. Bor i Alingsås, men är verksam som egen företagare genom Pelaro-koncernen med Göteborg som bas. Verksamheten består av leasing, men var även med att grundade fondbolaget Spiltan & Pelaro Fonder AB (numera Spiltan Fonder AB) år 2002.

Bo Aurehl

Avgående VD för Helsingborgs Symfoniorkester och Konserthus. Dirigent för Stockholm Singers. Arrangerar konserter. Konferencier och producent vid näringslivsevenemang och konserter genom företaget Habanera. Wasa Schackklubb sedan 1975. Ordförande under några perioder.

Christer Fuglesang

Schackälskare sedan 6-årsåldern, då pappa lärde mig spela. Spelade i klubb (Vällingby) några år på 70-talet. Under en rymdfärd 2009 spelade jag ett korrespondensparti via internet mot intresserad allmänhet. Anställd av European Space Agency, men jobbar för närvarande i huvudsak på KTH.

Christer Sturmark

Christer Sturmark är författare, samhällsdebattör och förläggare på vetenskapsförlaget Fri Tanke. På fritiden är han engagerad i förbundet Humanisterna.

Erik Penser
Finansman, bankägare och lantbrukare. Samlare av många olika saker samt hängiven schackspelare, ett intresse som grundlades i Eslövs schackklubb på 1950-talet.

Henrik Salander

Wasa Schackklubb. Diplomat med specialisering på internationell säkerhetspolitik, rustningskontroll och FN. Ambassadör i Genève och New York. Generalsekreterare i Blix-kommissionen. Intresserad av schack i media och utvecklingen av flick- och kvinnoschacket.

Ingemar Falk

Ingemar Falk har arbetat inom media sedan 1980-talet på bland annat Upsala Nya Tidning, LRF Media och Expressen. Inom schacket lägger han mycket fokus på att ge spelet PR och mediauppmärksamhet. Ingemar Falk är också ordförande i Riltonkommittén som tillsammans med Stockholms Schackförbund arrangerar den internationella turneringen Rilton Cup 27 december–5 januari varje år i Stockholm.

Jan Ståhlberg

Preses i Schackakademien. Medgrundare av riskkapitalbolaget EQT 1994. Från 2019 har jag startat fonden Trill Impact i samarbete med Nordea Asset Management. Fonden ska investera i onototerade bolag med tydliga hållbarhetsmål. Innan EQT-tiden jobbade jag tio år inom SKF koncernens stålverksamhet. Sitter också i styrelsen för Djurgårdens affärsnätverk, DNA.

Joel Eklund

Vd för Malmöbaserade munhygienföretaget TePe och ordförande för den odontologiska forskningsstiftelsen Eklund Foundation. Sedan 2017 en av två huvudsponsorer för TePe Sigeman & Co Chess Tournament. Svensk skollagsmästare 1997. Elitseriespelare för Limhamns SK.

Johan Sigeman

Huvudsponsor till stormästarturneringen Sigeman & Co Chess Tournament 1993-2014. Entusiastisk schackamatör på klubbnivå.

Johanna Valentin

Grundare av Utsiktstornet. En verksamhet som arbetar med schack som pedagogiskt verktyg för minska segregation i Sverige och ge alla barn möjligheten att på ett lekfullt sätt utvecklas socialt och intellektuellt. Utvald till en av Sveriges mest talangfulla sociala entreprenörer av Kinneviks stiftelse Reach for Change. Utbildad Kaospilot, har en bakgrund i socialpsykologi och tävlade i JuniorVM 1997.

Peter Holmgren

Akademiens sekreterare Peter Holmgren är schackhistoriker på heltid efter avslutad yrkeskarriär som säljare och ledare inom industridatorbranschen.

Robert Unt

Entreprenör, författare, expert inom området affärsförhandlingar och VD för Svenska Förhandlingsakademin. Tidigare sekreterare för Schackakademien och engagerar sig idag med sponsringsfrågor. Robert har bland annat samordnat PWCs engagemang som sponsor för svenskt schack. Robert har även varit med i Sveriges Schackförbunds valberedning.

Stefan Andersson

En schackälskande företagsledare som efter långt uppehåll (20-talet år) återupptagit spelet i regi Åstorp SS. Leder BrA Invest (www.brainvest.se) med djurtillbehör, plastindustrier och bygg/fastighet.

Sven-Olof Andersson

Numera pensionär efter nära 47 år i statlig tjänst. Ledamot i SSF:s styrelse 1989-2011, varav skattmästare 1994-2009. Under den tiden och alltjämt Schackakademiens skattmästare och sammankallande i dess Bidragskommitté. SSF:s förbundskapten för veteranerna och ledamot i NSF:s seniorkommitté. Ordförande i Jämtland-Härjedalens SF samt mångårig skribent i Östersunds-Posten och dess schackspalt varje vecka.

Tony Aperia

Grundare av Nordic Brand Academy (NBA), ett konsultföretag som är specialiserat på Brand and Reputation management. Företaget är ledande inom emotionell varumärkesstyrning. NBA hjälper företag att bygga och utveckla sitt varumärkeskapital. Inom ramen för detta konsultföretag arbetar Tony tillsammans med Tom Wedberg.

Daniel Semcesen

Professionell schackspelare och tränare. Svensk mästare 2014

Emanuel Berg

Nordisk Mästare 2007. Svensk Mästare 2009-2010. Har även författat tre schackböcker för Quality Chess i serien Grand Master Repertoire.

Erik Blomqvist

Professionell schackspelare.

Evgenij Agrest

Stormästare, 4 ggr Svensk Mästare, 3 ggr Nordisk Mästare, 2 ggr topp 10 i individuellt EM, har vunnit bl a Rilton Cup. Har kvalificerat mig och deltagit i 3 individuella VM samt genomfört många landslagsuppdrag. Erfaren sportmanager, står bakom utvecklingen av det som idag heter Team Viking. Partner på Management Partners sedan 2011 där jag tillsammans med kollegor hjälper ledare till framgång.

Hans Tikkanen

3-faldig svensk mästare och psykologistudent

Harry Schüssler

Var tidigare proffs, men har skolat om sig till jurist och arbetar numera som rådgivare och med utbildning. Inriktningen är affärsjuridik i allmänhet och finansiell juridik i synnerhet. Är även schackskribent i Svenska Dagbladet.

Johan Hellsten

Johan Hellsten född 1975 i Malmö, IM 1995, GM 2004. Svensk mästare 2006. Spelade i landslaget en del ar. Har skrivit en del böcker också. Bor sedan 2008 i Ecuador, anställd av den provinsiella sportfederationen i Chimborazo, som ar en provins belagen i mitten av landet.

Jonny Hector

Stormästare. Har tjänat sitt levebröd genom schacket sedan mitten av 80-talet, och älskar fortfarande spelet.

Lars Karlsson

Stormästare, Schackälskare med spalt i Aftonbladet.

Nils Grandelius

Schackproffs som satsar seriöst mot världseliten, tidigare Europamästare för ungdomar

Pia Cramling

Passionerad Schackpelare, Dubbel Europamästarinna

Pontus Carlsson

Stormästare, ekonom, marknadsföringsspecialist

Ralf Åkesson

Aktiv stormästare. Vann Junior-EM 1981 och har två SM-titlar (1985 och 1999). Jobbar extra på Södertörns Högskola. Är även Fil Dr i kemi men den karriären är numera avslutad.

Stellan Brynell

Tränare, Spelare, Förbundskapten och ordförande i Limhamn

Thomas Ernst

Författare till boken A comprehensive treatment of q-calculus och brinner verkligen för q-analys, en form av diskret matematik, med stora applikationer både inom datateknik och i all fysik, som han presenterat på kongresser i bl.a. USA, Tyskland och Frankrike. Tog alla stormästarnormer i Norge och var en av de första som använde chessbase i Sverige 1988.

Tiger Hillarp Persson

Professionell schackspelare och tränare

Håkan Jalling

Ordförande i Sveriges Schackförbund sedan 2020. En eldjsäl i svenskt schack och även ordförande för Växjö Schackklubb.

Stefan Printz

VD för Mobile Labs och administratör för Schackakademiens hemsida. Brinner för elitserieschack i Sverige samt vill stimulera att Sverige får fram fler ungdomstalanger som kan hävda sig i världstoppen på sikt.

Mats Wikström

Hobbyschackspelare med jobb som GD på ekonomistyrningsverket och med långt förflutet i statsförvaltningens djupaste korridorer. Kan bidra med kontakter inom statsförvaltningen.

Kåre Gilstring

F.d IT- entreprenör (Edata, Proact, RKS, m.fl.) Grundare av bl. Gustavia Fonder, Mariegården m.fl Affärsängel med tyngdpunkt på Bioteknik och Alternativ Energi Bosatt på Österlen. Schackligt förflutet från Manhem och Hägersten